Happy People

การทำ Culture ให้องค์กรเป็นได้ทั้ง Sport และ Family กล่าวคือ พนักงานในองค์กรรักการแข่งขัน รักการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันกันภายใน ลับคมพัฒนาตนเองไม่หยุด แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักกันดังคนในครอบครัว ให้เกียรติ รับฟัง สื่อสารด้วยความเข้าอกเข้าใจ สามารถ Developeing other ด้วย Positive feedback อย่างตรงไปตรงมาแต่อ่อนโยน 

ด้วยการทำ Workshop ผู้บริหาร ผู้นำโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสกัดเอา Core Value ออกมาเป็นพฤติกรรมที่จับได้ (Behavior Block) ก่อน

จากนั้นออกแบบ People Development Program และ Train อย่างเข้มข้น และให้รางวัลตอบแทนแก่พนักงานที่มีพฤติตาม Culture อย่างชัดเจน ด้วยระบบประเมินผลพนักงานที่เน้น Culture + Performance ควบคู่กัน 

เพื่อให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืน IDEO Empowerment จึงเน้นไปที่การสร้างนิสัยถาวร ปรับพฤติด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา วางโปรแกรมที่ให้ทั้ง Skill Set และให้บรรยากาศแวดล้อมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ทำให้คนคิด พูด ทำ ไปในทิศทางเดียวกันอย่างเห็นผลชัดเจน