Productivity Improvement Program

โปรแกรมสร้าง Productivity Mindset สู่  Behavior change จนเปลี่ยนเป็นนิสัยใหม่ New Habit ในการทำงาน ให้งานเสร็จเร็วขึ้น สำเร็จมากขึ้น ได้งาน High Value แต่ใช้เวลาน้อยลง ลดข้อผิดพลาด ให้เหลือ 0%