เวลาทำงาน
Monday - Friday: 09:00 - 18:00
ติดต่อเรา

บริการ

บริการของเรา

Corporate Culture & Core values Consulting

สร้างพฤติกรรมพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายความสำเร็จขององค์กรและคงไว้ซึ่งความสุขในการทำงานอย่างลงตัว

People Development by Tailor Made Training Program

แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบโจทย์ Vision Mission และเน้นผลลัพธ์ที่จับต้องได้อย่างยั่งยืน ด้วย Class เรียนด้าน Soft skills...

Employee Assessment Program by Digital Solution

สร้าง Engagement ให้กับพนักงานด้วย Flexi Benefits หรือระบบสวัสดิการยืดหยุ่น เพื่อดึงดูดคนเก่งให้มาทำงานในองค์กรด้วยผลตอบแทนที่...

Happy Workplace Solution

ดูแลสุขภาพจิตใจพนักงานในองค์กรให้ Healthy ทั้งป้องกัน ฟื้นฟู ดูแล บำบัด ให้พนักงานมีความสุขปลุกไฟในการทำงาน แบบวัดผลได้...

Productivity Improvement Program

โปรแกรมสร้าง Productivity Mindset สู่ Behavior change จนเปลี่ยนเป็นนิสัยใหม่ New Habit ในการทำงาน ให้งานเสร็จเร็วขึ้น...

​Immersive Learning

เรียนหลักสูตร online แบบ Interactive เสมือนได้เรียนในคลาสจริง ได้ผลลัพธ์เหมือน face to face แต่เลือกเวลา สถานที่เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้

Copyright © 2023 Edited by IDEO EMPOWERMENT. | All Rights Reserved
widget