CO-CREATION PROGRAM

หลักสูตรที่ออกแบบให้ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือทีม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีสูงสุด

แก้ไขปัญหาถูกจุด เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ

Objective:

 • เพื่อให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพ
 • เพื่อให้เห็นข้อดี และข้อควรระวังที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง
 • รู้เป้าหมายของตนเอง และจุดมุ่งหมายของการพัฒนาตนเอง
 • ทลายข้อจำกัดต่อตนเอง ที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ
 • เพื่อเปิดใจ และเต็มที่กับการเรียน การอบรมในครั้งนี้ หลังจากทราบเป้าหมายชีวิตของตนเอง

Workshop:

 • Self Expression & Self Potential Workshop
 • ทําความเข้าใจความต้องการด้วยเครื่องมือ สามเหลี่ยม Personal Needs ที่ประยุกต์มาจากทฤษฎี Maslow
 • ทําความเข้าใจเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของตนเอง

OBJECTIVE :

 • เพื่อสร้างมาตรฐานให้พนักงานและภาพลักษณ์องค์กร

WORKSHOP :

 • วิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานของรูปร่าง โครงหน้า การทําผมและการเลือกใช้สี
 • การปรับแก้รูปหน้าและการเลือกการแต่งกายที่เหมาะสมกับรูปร่าง
 • ฝึกปฏิบัติด้วยการแต่งหน้าทําผมตนเอง
 • ฝึกการเลือกการแต่งกายและการเลือกเครื่องประดับที่เหมาะสม
 • ฝึกการเลือกผลิตภัณฑ์ในการบํารุงหรือดูแลผิวที่เหมาะกับสภาพผิวและแก้ไขจุดบกพร่อง

DRESS UP:

 • การเลือกเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับสถานการณ์
 • การเลือกสีของเครื่องแต่งกาย
 • จิตวิทยาสี
 • การเลือกเครื่องประดับที่ทำให้ TOTAL LOOK เป็นมืออาชีพ

Body Language:

 • มารยาททางสังคมพื้นฐาน
 • การยืน
 • การเดิน
 • นั่ง
 • กุมมือ
 • การยื่นนามบัตร
 • การสไลด์แท๊บเลต
 • การเว้นระยะห่าง เป็นต้น