communication

communication

PUBLIC SPEAKING

OBJECTIVE:

เป็นนักพูดมืออาชีพ

สามารถพูดต่อหน้าสาธารณชนอย่างสง่างาม มีความมั่นใจ มีพลังในการสื่อสารระดับโน้มน้าวใจ สร้างความประทับใจสูงสุดแก่ผู้ฟังได้

PROGRAM OUTLINE:

 • การเตรียมเนื้อหา / สคริปท์สำหรับการพูด
 • เทคนิคการจดจำสคริปท์อย่างรวดเร็ว
 • เทคนิคการวอร์มเสียง และการ Project เสียง
 • การลดความประหม่า ตื่นเต้นเมื่อต้องพูดต่อหน้าสาธารณะ
 • เทคนิคการสร้างความประทับใจ และมัดใจผู้ฟัง
 • DO&DON’T สิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำเมื่อต้องพูด      Public Speaking
 • เทคนิคการใช้เวที และอุปกรณ์ เช่น ไมค์ และพ้อยท์เตอร์
 • บุคลิกภาพที่สำคัญสำหรับผู้พูด

PRESENTATION

OBJECTIVE: 

ต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสำคัญในสื่อสารทั้งภาพลักษณ์ การพูด การพรีเซ้นท์งานให้เหมาะสม สามารถเข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพตัวเอง 

รวมถึงการทำ Presentation ที่เหมาะสมกับหัวข้อเเละbrandingองค์กรเพื่อสร้างความประทับใจได้

PROGRAM OUTLINE:

 • การฝึกการแนะนำตัวให้ประทับใจ
 • การเลือกใช้จุดเด่น ดึงเสน่ห์และความเป็นตัวเองของผู้พรีเซ้นท์
 • บุคลิกภาพสำหรับการพูด Public Speaking
 • เทคนิคการพูด presentation
 • การทำ Presentation ที่เหมาะสมกับหัวข้อ 
 • ฝึกการค้นหา self image เเละ Brand Image
 • การค้นหาการสื่อสารที่เหมาะสมกับตนเอง
 • เทคนิคลดความตื่นเต้นเมื่อต้องพรีเซ้นท์
 • ฝึกการพูดพรีเซ้นท์
 • ฝึกการ story telling

LIVE PRESENTATION

OBJECTIVE: 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้เทคนิคการสื่อสาร การใช้น้ำเสียงและภาษากาย และการวางท่วงท่าขณะอยู่หน้ากล้องให้ดูดั มีภาพลักษณ์ที่เหมาะกับสถานการณ์และเรื่องราวที่กำลังจะ Live 

หลักสูตร 3 วัน

 • ปรับพื้นฐานและสร้างความมั่นใจ เรียนรู้เทคนิคในการสื่อสาร
  • การปรับพื้นฐานด้านการสื่อสารและเรียนรู้ด้านการแสดงออก
  • วิเคราะห์ตนเอง นํ้าเสียง ภาษากาย การเล่าเรื่อง จุดเด่นและข้อควร
  • พัฒนา 
  • การฝึกนํ้าเสียง และการสร้างอารมณ์ที่น่าสนใจ เหมาะสมต่อการพูด
  • ในแต่ละสถานการณ์ 
  • ทฤษฏีการสื่อสาร เทคนิคการพูดจับใจความและการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ
  • การเคลื่อนไหว การสื่อสารภาษากายกับอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึก 
  • การเล่าเรื่องจากประสบการณ์และการเล่าเรื่องจากโจทย์ความรู้สึก 
  • สร้างความมั่นใจด้วยความสําเร็จของตนเอง 
  • home work
 • การฝึกบทพูด เทคนิคการจํา และการพูดต่อหน้ากล้อง
  • ฝึกฝนการใช้พื้นที่และการพูดสาธารณะ 
  • ฝึกฝนเทคนิคการจําสคริปท์และพูดแก้ไขสถานการณ์ 
  • เรียนรู้จิตวิทยาความต้องการและความเข้าใจพื้นฐานมนุษย์ 
  • การเขียนสคริปท์และการเลือกใช้ข้อมูลในการสื่อสาร 
  • การฝึกฝนการพูดต่อหน้ากล้อง เทคนิคมุมกล้อง ด้วยโจทย์ต่างๆ 
  • แบบฝึกหัดทดสอบการประยุกต์ใช้ทั้งการพูดและการใช้ภาษากายในการ    เล่าเรื่อง
 • การทดสอบ
  • การฟังประสบการณ์ของวิทยากรพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 
  • แบบทดสอบการพูดด้วยโจทย์เฉพาะหน้า 
  • แบบทดสอบการพูดที่เตรียมมา 
  • ฟังคอมเม้นท์จากวิทยากรและผู้บริหาร

INSIDE OUT ปรับ SELF จากภายใน

 • รู้จักตนเอง เข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง จากทฤษฎี PERSONAL NEEDS
 • บบฝึกหัด ตัดใจจากประสบการณ์ในอดีตอันเลวร้าย
 • ฝึกใจให้เลิกเปรียบเทียบ
 • ตระหนักในคุณค่าตนเองด้วย SELF MASTERY WORKSHOP

OUTSIDE IN

“สร้างความมั่นใจ ให้ STRONG ด้วยกายภาพ”

 • ปรับการแสดงออกภายนอก ที่ส่งผลต่อความมั่นใจภายใน

BONUS TRACK

 • ลงมือทํา EMPOWERMENT PLAN ด้วยตนเองให้สําเร็จในชีวิตจริง

STORYTELLING

OBJECTIVE: 

เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางที่หลากหลายในการใช้ทักษะการพูดและการสื่อสารให้เป็นไปอย่างน่าเชื่อถือ ชวนติดตาม สร้างควาประทับใจ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นได้ตามวัตถุประสงค์สูงสุดทั้งในชีวิตประจำวัน ในสายอาชีพ รวมถึงสามารถขึ้นปาฐกถาในโอกาสต่างๆได้อย่างเต็มภาคภูมิ

PROGRAM OUTLINE:

 • ฝึกฝนการเขียน การเรียบเรียงภาษา ด้วยกิจกรรมการเขียนบทความ
 • ร่วมวิเคราะห์สไตล์ในการพูดที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละท่านมากที่สุด เพื่อสามารถใช้เป็นแนวทางประจำตัวในการบรรยาย หรือการพูดของตนเองได้
 • ฝึกฝนการจดจำรูปแบบการยืน เดิน การเคลื่อนไหว ในการแสดง(blocking) เมื่อต้องพูด บรรยาย หรือปาฐกถาในงานสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้พื้นที่บนเวทีได้อย่างสวยงามน่าประทับใจ
 • ฝึกฝนการเล่าเรื่องเสมือนจริง (การเล่าแบบ animate) ทำให้ผู้ฟังเห็นภาพ สถานที่ เวลา อารมณ์ ตัวละคร รสชาติ กลิ่น เสียง สัมผัส ได้อย่างลึกซึ้ง
 • ฝึกฝนการใช้พลัง(energy) ในการสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารอารมณ์ การเคลื่อนไหว ภาษากาย ให้เหมาะสมกับเวลา สถานที่ เนื้อเรื่อง จำนวนผู้ฟัง และประเภทของผู้ฟัง

EFFECTIVE COMMUNICATION

OBJECTIVE: 

เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังที่ดี  วิเคราะห์ผู้ฟังได้  อีกทั้งยังสามารถนำเทคนิคในการสื่อสารไปใช้ในองค์กรเพื่อให้ผู้ร่วมงานสามารถสื่อสารกันอย่างสันติ  สื่อสารอย่างได้ใจ และได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ คงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว

PROGRAM OUTLINE: 

 • เรียนรู้และทำความเข้าใจองค์ประกอบของการสื่อสาร
 • Deep Listening
 • พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ผู้ฟัง
 • เทคนิคการใช้น้ำเสียง
 • จังหวะการพูด และการเชื่อมโยงเรื่องราว
 • Feedback เพื่อการเติบโต
 • การสื่อสารอย่างสันติ

NEGOTIATION

OBJECTIVE:

ต้องการให้พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี มีความน่าเชื่อถือ เป็นมืออาชีพ สามารถทำให้ลูกค้าไว้วางใจ และสบายใจหากต้องใช้บริการ สามารถวิเคราะห์ลูกค้า และสามารถโน้มน้าวจิตใจ เจรจาต่อรองได้

PROGRAM OUTLINE:

 • การเจรจาโน้มน้าว และการต่อรอง
 • ค้นหาคลังคำศัพท์ที่สามารถสื่อสารให้เป็นเชิงบวกได้
 • Positive Communication
 • Non Violent Communication
 • ภาษากายกับการสื่อสาร
 • Roleplay สถานการณ์จริงจากประสบการณ์ของพนักงาน พร้อม comment สำหรับการปรับแก้

NON-VIOLENT COMMUNICATION

OBJECTIVE: 

 • ผู้เรียนเกิดมิตรภาพที่ยั่งยืนในที่ทำงานจากการลดอคติเเละเพิ่มความสามารถในการสื่อสารอย่างสันติมากขึ้น
 • ผู้เรียนพบสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดจากตนเอง เลิกโทษผู้อื่น ไม่เป็นต้นเหตุสร้างความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน
 • ผู้เรียนเกิดพลังในใจ เกิดความรักในคุณค่าตนเองเเละผู้อื่น 
 • เป็นจุดเริ่มต้นสู่องค์กรทำงานแห่งความสุข ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน

PROGRAM OUTLINE:

 • Self Concept & Self Value (รู้สึกและเข้าใจความคาดหวังที่ตนมีต่อองค์กร)
 • ได้ยินเสียงตัวเอง และมองเห็นสิ่งที่ตัวเองเป็น 
 • ทบทวนสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ และสิ่งที่มุ่งหวังอยากจะเป็นในอนาคต
 • ได้ปลดล็อกความโกรธในใจและลองฝึกเข้าใจผู้อื่น
 • เห็นถึงความต้องการลึกๆของตนเองเพื่อนำไปสู่การเลือกวิธีการใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการที่ซ่อนไว้ลึกๆในจิตใจได้
 • ได้ฝึกเลือกสถานการณ์ที่จะแสดงออกในรูปแบบต่างๆ

TRAIN THE TRAINER

OBJECTIVE: 

 • เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบจุดแข็งของตนเอง มองเห็นเสน่ห์ในการสื่อสารเฉพาะตน และนำมาปรับใช้ในงานวิทยากร 
 • เพื่อให้ผู้เรียนมี Mindset สำหรับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ผู้ฟัง รู้เทคนิคการสื่อสาร มีบุคลิก ท่วงท่าที่เหมาะสมต่อการเป็นวิทยากร รวมถึงสามารถสื่อสารอย่างมีพลัง และดึงดูดผู้ฟังให้คล้อยตามได้

PROGRAM OUTLINE (หลักสูตร 3 วัน)

วันที่ 1

 • ค้นพบบุคลิกภาพภายในและภายนอกที่สร้างความมั่นใจต่อการเป็นวิทยากร 
 • มีหัวใจของผู้ถ่ายทอด Mindset สำหรับวิทยากร
 • วิธีออกแบบเนื้อหาหลักสูตร ชัดเจน ตรงประเด็น 
 • เทคนิคพูดเปิดใจผู้ฟังตั้งแต่วินาทีแรก
 • พูดเชื่อมโยงผู้ฟังอย่างไรให้คล้อยตามตลอดการบรรยาย 
 • วิเคราะห์ผู้ฟังอย่างมีจิตวิทยา
 • เล่าเครดิตวิทยากรอย่างไรให้สะกดใจคน

วันที่ 2 

 • เรียนรู้เเละเข้าใจองค์ประกอบของการสื่อสาร
 • บุคลิกภาพสำหรับวิทยากร
 • ปรับภาษากายให้ Nice & Professional
 • เรียนรู้เทคนิคการเคลื่อนไหว การใช้มือ การยืน การเดิน การไหว้ การนั่ง การวางท่วงท่า  การใช้ไมค์ อุปกรณ์ การครอบครองพื้นที่/เวที  , การใช้สายตา
 • Basic grooming ดูดีโดดเด่นเป็นภาพลักษณ์องค์กร
  • ดูเเลตกแต่งใบหน้า ทรงผม ให้เหมาะสมกับรูปหน้า และ สายงานวิทยากร
  • เรียนรู้สไตล์การแต่งตัว เพื่อให้พร้อมในทุกสถานการณ์
  • รียนรู้การใช้สีสัน ที่ส่งผลต่อความคิด ความรู้สึกของผู้พบเห็น

วันที่ 3

 • เทคนิคการใช้เสียงอย่างทรงพลัง
 • จังหวะการพูดและการใช้น้ำเสียง
 • พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ผู้ฟัง
 • บรรยายอย่างไรให้หลับไม่ลง 
 • Story Telling
 • พลังงานในการเร้าอารมณ์Energy ด้วยเสียงเเละร่างกาย
 • Whorkshop สร้างหลักสูตรเเละ บรรยายตามโจทย์ที่จับฉลากได้

EFFECTIVE STRATEGIC-SALES APPROACH

OBJECTIVE: 

สร้างโมเดลแห่งความสำเร็จในการปิดการขายในรูปแบยเฉพาะของทีม พร้อมฝึกปฏิบัติในการปิดการขาย รวมถึงฝึกแก้ไขและวางแผนเพื่อปะสิทธิภาพในการขายที่ลูกค้าพึงพอใจในระยะยาว

PROGRAM OUTLINE:

 • Mindset เพิ่มทัศนคติเชิงบวกในการเปิดใจลูกค้า
 • Power Of Connectionสร้างความเข้าใจพื้นฐานในการสร้างความเชื่อมโยงกับลูกค้า
 • Case Study Analysis วิเคราะห์กรณีศึกษาตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จ
 • การกําหนดและวิเคราะห์เป้าหมายจากโจทย์และนโยบายบริษัท
 • ออกแบบ sale script ให้ตรงประเด็น
 • เจาะลึกขั้นตอนการโทรนัดหมาย
 • เคล็ดลับการเปิดใจลูกค้า
 • รูปแบบการขายที่ตรงใจลูกค้า
 • เทคนิคจัดการข้อโต้แย้งเพื่อการปิดการขาย
  •  Preparing
  • หาข้อมูลเชิงลึกด้วยแบบสอบถาม
  • วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อทําข้อเสนอและนัดหมายการเข้าพรีเซ้นท์
  • Role play ฝึกปิดการขายเบื้องต้น
 • การเตรียมตัวในการ UP SALE สร้างความพึงพอใจสูงสุด