MINDSET

CONFLICT MANAGEMENT

OBJECTIVE :

 • เพื่อให้ผู้เรียนเกิดมิตรภาพที่ยั่งยืนในการทำงานด้วยการลดอคติและเพิ่มความสามารถในการสื่อสารอย่างสันติ
 • เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดจากตนเอง เลิกโทษผู้อื่น ไม่เป็นต้นเหตุในการสร้างความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน
 • ผู้เรียนเกิดพลังใจ จากการเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
 • เริ่มการสร้างองค์กรการทำงานแห่งความสุข ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน

PROGRAM OUTLINE

 • Workshop เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและผู้อื่น รวมถึงตระหนักในการมีมิตรภาพที่ดี
 • เปิดใจยอมรับความแตกต่าง พร้อมเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น
 • รู้เท่าทันตนเองก่อนตัดสิน ตีความ วิพากษ์วิจารณ์ และเหมารวมผู้อื่น
 • สร้างแรงบันดาลใจในการพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปในเชิงบวกมากขึ้น
 • ฝึกการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อลดความขัดแย้ง
 • ปลดล็อคปัญหาลึกๆในจิตใจ
 • สร้างบรรยากาศแห่งความเข้าใจและร่วมแบ่งปันความรู้สึกดีดีต่อกัน

MINDSET

OBJECTIVE :

 • ช่วยให้ CEO พบหลักคิดและแนวทางใหม่
 • ในการพัฒนาศักยภาพตนเอง
 • ติดอาวุธในการกระตุ้นวิธีคิดเชิงบวก เชิงสร้างสรรค์
 • สร้างเเรงบันดาลใจเพื่อให้เกิดเเรงผลักดันตนเองเเละองค์กรให้อยู่รอดร่วมกันสู่เป้าหมายของประเทศไทย 4.0 มุ่งสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในที่สุด (Survival,Success.and Sustainability)

PROGRAM OUTLINE:

 • ICE BREAKING& FOCUS
 • รู้จักตนเอง เข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง จากทฤษฎีPERSONAL NEEDS
 • 4 emotion for positive expression
 • Passion
 • Empowerment plan
 • สร้างเสน่ห์ด้วยคําพูด การวางตัวให้ผู้คนรักและเกรงใจ
 • TrainBounding for CEO

SELF-ESTEEM

OBJECTIVE:

 • อยากมอบความสุขให้พนักงาน
 • ติดอาวุธให้ตัวเอง จัดการทัศนคติ มุมมองการใช้ชีวิต
 • มีความสุขขึ้น มั่นใจมากขึ้น ประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้น

PROGRAM OUTLINE:

INSIDE OUT ปรับ SELF จากภายใน

 • รู้จักตนเอง เข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง จากทฤษฎี PERSONAL NEEDS
 • บบฝึกหัด ตัดใจจากประสบการณ์ในอดีตอันเลวร้าย
 • ฝึกใจให้เลิกเปรียบเทียบ
 • ตระหนักในคุณค่าตนเองด้วย SELF MASTERY WORKSHOP

OUTSIDE IN

“สร้างความมั่นใจ ให้ STRONG ด้วยกายภาพ”

 • ปรับการแสดงออกภายนอก ที่ส่งผลต่อความมั่นใจภายใน

BONUS TRACK

 • ลงมือทํา EMPOWERMENT PLAN ด้วยตนเองให้สําเร็จในชีวิตจริง

INNER PERSONALITY

OBJECTIVE:

 • รู้เป้าหมายของตนเอง และจุดมุ่งหมายของการพัฒนาความสุขเเละความสำเร็จในตนเอง
 • ทลายข้อจำกัดต่อตนเอง ที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ
 • มีบุคลิกภาพภายในเชิงสร้างสรรค์ feel good สู่ Behave good

PROGRAM OUTLINE:

 • Self Expression & Self Potential Workshop
 • ทําความเข้าใจความต้องการด้วยเครื่องมือ สามเหลี่ยม Personal Needs ที่ประยุกต์มาจากทฤษฎี Maslow
 • ทําความเข้าใจเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของตนเอง

SERVICE MINDSET

OBJECTIVE:

 • เพื่อปลูกฝังพนักงานบริการ ให้รักการบริการด้วยหัวใจ
 • เพิ่มเสน่ห์จิตวิทยาการบริการ

PROGRAM OUTLINE:

 • Workshop Service Mindset
 • พื้นฐานการแสดงออก ด้านร่างกายเเละอารมณ์
 • Emotional intelligence ฉลาดอารมณ์เพื่อการบริการจากใจ
 • ROLEPLAY ตามโจทย์จริงที่เคยเป็นปัญหา แสดงโดยนักแสดงและผู้กำกับละครมืออาชีพ  สมจริง เเละนำพาสู่ทางออกอย่างสันติ ตามหลักจิตวิทยา

SELF-CONFIDENCE

OBJECTIVE:

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ สนุกสนาน ได้ใช้อารมณ์เเละร่างกายในรูปแบบใหม่ๆ เปิดประสบการณ์การเรียนไสตล์ Edutainment ที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ำใคร เพื่อค้นพบความสามารถที่ซ่อนอยู่ และอาจค้นพบอะไรใหม่ๆจากสิ่งที่ตนไม่เคยทดลองทำ

PROGRAM OUTLINE:

 • Body Warming
 • Voice Building
 • Give & Take Workshop
 • Drama Activity
 • Creative & Expression
 • Improvise เรื่อง objective
 • On stage SHOW

DEEP LISTENING

OBJECTIVE:

การเป็น FINANCIAL ADVISOR ที่ดี จะต้องสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้ จึงอยากให้เหล่าพนักงานมีทักษะการฟังเชิงลึกที่ดี เพื่อประโยชน์ของลูกค้าอย่างสูงสุด

PROGRAM OUTLINE:

 • Deep Listening
 • FOCUS WORKSHOP
 • ลดอคติในการฟัง No FILTER
 • ฝึกฝนการประคองความคิด จิตใจ ใช้สมาธิในการรับฟัง
 • เทคนิคฟังแบบนักจิตวิทยา Micro counselling
 • GROW MODEL
 • วิเคราะห์ความต้องการผู้ฟัง
 • สะท้อนอารมณ์ reflection
  •  

BRAND ROYALTY FOR CORPORATE COMMUNICATION

OBJECTIVE:

เพื่อให้พนักงานทำงานร่วมกันอย่างสันติ ไม่เพียงแต่ ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่อาจสร้างแรงกดดันในเนื้องานที่เพิ่มเเละยากขึ้น แต่ยังตื่นเต้น มีพลังพร้อมทุ่มเท ผลักดันให้บริษัทก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันได้อีกด้วย

PROGRAM OUTLINE:

 • Meditation เพื่อค้นหาตัวตน ค้นพบเป้าหมายในชีวิต โดยการย้อนวัยกลับไปเป็นเด็ก
 • GPS ชีิวิต เพื่อทบทวนเป้าหมายของตัวเอง และวิธีการไปถึงเป้าหมาย
 • 6 Personal needs ความต้องการส่วนตัวที่ทำให้เรามีความสุข ความสำเร็จ
 • Brand Royalty ความเชื่อมโยงระหว่าง Needs ส่วนตัว กับ Needs องค์กร
 • บุคลิกภาพคน สู่ บุคลิกภาพแบรนด์
 • คิดกิจกรรมการสื่อสารองค์กร ส่งต่อให้ทีม
 • Roleplay 4 โจทย์การสื่อสารแบรนด์สู่ – 1.ลูกค้า 2.คู่ค้า 3.เพื่อนร่วมงาน 4.บุคคลทั่วไป

EMOTIONAL INTELLIGENCE

OBJECTIVE:

ผู้เรียนสามารถเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของตัวเองและรับรู้ว่าเกิดจากสิ่งใดเท่าทันความคิดอัตโนมัติ ความเชื่อฝังลึก สามารถกำจัดความคิดบิดเบือน อารมณ์เศร้า นำไปสู่การรับมือ และการจัดการอารมณ์ อย่างถูกต้องเหมาะสมได้

PROGRAM OUTLINE:

 • แปะฉลาก รู้จักอารมณ์
 • CBT Model
 • RelationshipThoughts Modifying
 • Behavioral Modifying
 • Feeling Better & Relaxation
 • Depression Management
 • Anxiety Management
 • Realize

LEADERSHIP COMPETENCY

OBJECTIVE:

เพื่อให้บุคลากรในทีมทำงานร่วมกันอย่างสันติ มีภาวะผู้นำ เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้TEAMWORK มีน้ำใจเเละบางครั้งสามารถเสียสละเพื่อทีมงานได้

PROGRAM OUTLINE:

 • WORKSHOP การทำงานเป็นทีม ใช้ focus group discussion เพื่อทลายกำแพง
 • หาจุดมุ่งหมายร่วมกัน
 • เห็นคุณค่าและยอมรับความต่างของกันและกัน
 • การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยrole play ตามโจทย์จริงที่เคยโดน เเสดงโดยนักแสดงและผู้กำกับละครมืออาชีพ สมจริง เเละนำพาสู่ทางออกอย่างสันติ ตามหลักจิตวิทยา